Algemene voorwaarden TASH bv

1.  Preambule

Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en dienstverstrekkingen die door TASH bv (hierna ‘verkoper’ of ‘dienstverlener’) warden verricht. De toepassing van algemene voorwaarden van de klant warden uitdrukkelijk uitgesloten. Van huidige algemene voorwaarden kan slechts warden afgeweken bij expliciet aangegane schriftelijke overeenkomst. De offertes die door TASH bv warden voorgesteld zijn vrijblijvend en zonder verbintenis.

2.   Verkoop

 • Alie verkochte zaken blijven eigendom van de verkoper tot op de dag van algehele betaling. In geval de klant zijn verbintenissen niet of slechts gedeeltelijk nakomt, behoudt de verkoper zich het recht om de goederen op eenvoudig verzoek terug te
 • Het risico op tenietgaan van de verkochte zaken gaat evenwel over op de klant vanaf het afsluiten van de
 • De geleverde zaken warden geacht definitief aanvaard te zijn, indien geen protest wordt geformuleerd bij aangetekend schrijven binnen de 7 dagen na levering. Na verstrijken van deze termijn, kan de klant geen zichtbare, noch onzichtbare gebreken meer inroepen jegens de verkoper. Protesten m.b.t. de ontwerpen warden niet meer aanvaard, nadat de proeven voor de opdracht door de klant (al dan niet stilzwijgend) zijn
 • lndien een klacht gegrond is dient de verkoper hieraan te verhelpen, doch is in geen geval schadevergoeding verschuldigd.
 • lndien door de verkoper een leveringstermijn wordt voorzien, geldt deze, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, louter
 • Leveringen gebeuren bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke
 • Bij annulatie van de opdracht door de klant na uitdrukkelijke aanvaarding, zullen de reeds gemaakte kosten en het gepresteerde werk voor de opdracht gefactureerd
 • TASH bv kan niet aansprakelijk gesteld warden voor materiele, lichamelijke of geestelijke schade, gerechtelijke veroordelingen of boe­ tes of andere schade gevorderd door derden of door de klant zelf, voor zover de klant zijn goedkeuring gegeven heeft voor de opdracht en de inhoud In casu aanvaarding van de factuur.

3.  Dienstverstrekking

 • lndien er door TASH bv diensten warden verstrekt warden zij geacht definitief te zijn aanvaard door de klant, indien geen protest wordt geformuleerd bij aangetekend schrijven binnen de 7 dagen nade oplevering der verrichte werkzaamheden door de klant. Na verstrijken van deze termijn kan de klant van de dienstverlener geen vrijwaring meer vorderen van zichtbare, noch onzichtbare
 • lndien een klacht gegrond is, dient de verkoper hieraan te verhelpen, doch is in geen geval schadevergoeding
 • lndien door de dienstverlener een uitvoeringstermijn wordt voorzien, geldt deze, behoudens andersluidende schriftelijke overeen­ komst, louter
 • De dienstverlener heeft steeds het recht geheel of gedeeltelijk beroep te doen op
 • Bij annulatie van de opdracht door de klant na uitdrukkelijke aanvaarding, zullen de reeds gemaakte kosten en het gepresteerde werk voor de opdracht gefactureerd
 • TASH bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiele, lichamelijke of geestelijke schade, gerechtelijke veroordelingen of boe­ tes of andere schade gevorderd door derden of door de klant zelf, voor zover de klant zijn goedkeuring gegeven heeft voor de opdracht en de inhoud In casu aanvaarding van de factuur.

4.  Webhostingpakketten en domeinnamen.

 • De overeenkomst gaat in op het moment, dat door de klant de keuze voor een webhostingpakket is bevestigd en de opdracht tot hosting door TASH bv is bevestigd.
 • De klant gaat deze overeenkomst aan voor tenminste 1 jaar met een schriftelijke opzegtermijn van tenminste twee volledige kalendermaanden.­ Zonder schriftelijke opzegging wordt deze overeenkomst automatisch stilzwijgend verlengd met steeds 1 jaar.

5.  Copyrights

 • Alie creaties, ontwerpen, ideeen, adviezen, edm. blijven eigendom van de verkoper, zolang ze niet integraal zijn betaald. Vanaf de integrale betaling gaan alle gebruiksrechten op deze creaties over op de koper, in overeenstemming met de eventuele bijzondere voor­ waarden van de afgesloten
 • lndien door het onrechtmatige gebruik van beelden, teksten, logo’s en andere een recht van intellectuele eigendom van een derde geschonden wordt en indien dit op uitdrukkelijke vraag van de klant gebeurd is (al dan niet onwetend), kan TASH bv hier niet verantwoor­ delijk voor gesteld
 • De wettelijke bepalingen inzake auteursrechten zijn van
 • Bronfiles worden niet vrijgegeven, tenzij anders overeen te komen (buy out).

6.  Algemene bedingen

 • Facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag. Alie facturen dienen betaald te worden op het adres van de verkoper zoals vemeld op de
 • Protesten ten aanzien van de facturen dienen, op straffe van verval, te warden geformuleerd bij aangetekend schrijven binnen de 7 dagen na de
 • Bij gebreke van algehele betaling op de vervaldag, is van rechtswege en zonder dat een aanmaning vereist is, een verwijlrente van 10% per jaar verschuldigd, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het verschuldigde saldo, met een minimum van €100,-. Dit bedrag geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke
 • lndien de gevraagde voorschotten niet tijdig warden betaald, behoudt de verkoper zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder dat enige aanmaning vereist is, als ontbonden te beschouwen, waarbij een forfaitaire schadevergoeding door de klant verschuldigd is van 10% op het saldo van de overeengekomen totaalprijs, met een minimum van €100,-. De sanctie zal eveneens gelden wanneer de overeenkomst wordt verbroken door de schuld van de
 • Enkel de rechtbanken van de woonplaats van de verkoper zijn bevoegd in geval van betwistingen. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

CONTACT.

Interesse in een samenwerking met TASH?

We zijn een ideeënfabriek, een grafisch bedrijf en een afwerkingsbedrijf. We werken graag mee aan uw project, coveren het hele verhaal of tot zover u het nodig acht. We geven advies, empoweren de brainstormfase of springen bij in de afwerkingsfase of lanceringsfase. Lees alvast meer FAQ’s via de ‘extra info knop’ in de footer.

Contacteer ons vrijblijvend via onderstaande knop en vertel ons binnen creatief projecten we mogelijks kunnen meedenken en/of meewerken.

NUTTIG NIEUWS?

Het kan.

Niet om uw mailbox te overstelpen, enkel om u vrijblijvend te inspireren. Wanneer u ons voorziet van een e-mailadres delen we heel graag nuttige inzichten, info en/of inspirerende nieuwigheden.

Concreet brengen we maandelijks een luchtige presentatie met enkele inspirerende en tijdsgebonden ideeën die, voor zover u wenst, meerwaarde kunnen bieden.